12-րդ դասարան, Հայոց լեզու և գրականություն, 2012-2013 ուս.տարի


Հայ գրականություն 12-րդ դասարան   Շաբաթական` 3 ժամ (2+1) Ուսուցման նպատակը. XX դարի երկրորդ կեսի հայ գրականության զարգացման ուղիների իմացություն գրականության մեջ XX դարի պատմական, քաղաքական, սոցիալական իրադարձությունների արտացոլման իմացություն բանաստեղծական մտքի նոր դրսևորումների, լեզվաոճական նորամուծությունների և նոր արտահայտչամիջոցների ընկալման կարողություն գեղարվեստական արձակի մեջ նոր հերոսի, նրա նոր մեկնաբանության ընկալում -հայ նորագույն գրականության գաղափարների և … More 12-րդ դասարան, Հայոց լեզու և գրականություն, 2012-2013 ուս.տարի