Mediaeducational blog

Հայոց լեզու. ստուգում 3

Оставьте комментарий


1.Ո՞ր շարքի բոլոր բառերում և բառաձևերում չի գրվում յ.

1.Բազե-ակիր, պայուս-ակ, վա-ելուչ, հա-ելազարդ

2.Վա-րկյան, խոխոջ-ունով, աղյուս-ակ, րոպե-ական

3.Զգու-շավոր, քնքու-շ, մարգարե-անալ, մի-ակ

4.Անի-ենց, նա-իրյան, մի-այնակ, Միքա-ել

2.Ո՞ր շարքի բոլոր բառերում է գրվում պ.

1.Հա-շտակել, թ-րտալ, ճամ-րուկ, ընդհու-

2.Ծո-ք, թար-, պա-ակ, ճե-ընթաց

3.Յ-անցիկ, ծո-ավոր, ճողո-րել, հա-շտապ

4.Դար-աս, ամ-շող, թմ-լիկ, ըմ-անակ

3.Ո՞ր շարքի բոլոր բառեում է գրվում թ.

1.Վա-սուն, անու-, փ-եցոււմ, փու-կոտ

2.Ար-մնի, կար-, ար-ուկ, զվար-ություն

3.Զար-ուցիչ, ակնթար-, հայ-այթել, խայ-ալ

4.Ակու-, ան-ացուպ, եր-ուղի, ըն-անալ

4.   Ո՞ր շարքի բոլոր բառերում է գրվում ճ.

 1. Տա-կաստան, բվե-, կառ-ել, պարկու-
 2. Գո-ի, պա-ու-անք, կո-ել, մարմա-
 3. Գա-ա-, հար-, վա-կատուն, քմահա-
 4. Բա-կոն, խո-կոր, ճան-, ճո-ք

5. Ո՞ր շարքում ուղղագրական սխալ կա.

 1. Մրրկահողմ,տաղտուկ, բուդդիզմ, աբբահայր
 2. Տույժ, դշխո, չարագույժ, նշդարենի
 3. Դժխեմ, ոսկևորել, ապածխարհել, գոտևորել
 4. Հովասուն, ատամնաբույժ, ուղտադրույժ, աքիլլեսյան

6. Ո՞ր շարքում ուղղագրական սխալ չկա.

 1. Ործկալ, խառնիճաղանջ, ընդդարմանալ, մտացածին
 2. Շիճուկ, Եթովպիա, ժայտքել, վարկաբեկել
 3. Շքերթ, աստղափրփուր, վեհապանծ, հելլեն
 4. Դեղձան, ժանտախտ, խավիար, ծեծկռտուք

7. Բառերից քանիսում է գրվում գ.

Ճրա-, ուրա-, սարկավա-, գո-նոց, բարվո-, շա-անակ, անար-, կար-, մ-անալ, ս-ազգեստ

1.Իննում

2.Տասում

3.Ութում

4.Յոթում

8 Տրված բառերից քանիսո՞ւմ ուղղագրական սխալ կա:

Ամպհովանի, թամբ, զամբյուղ, Ամբերդ, ամբարիշտ, բանբեր, ամբասիր, բամբասել, անբարբառ, փամփուշտ:

 1. Երկուսում
 2. Երեքում
 3. Մեկում
 4. Ոչ մեկում

9. Համարակալված բառերում բաց թողած տառերը պատասխանների ո՞ր շարքում են ճիշտ տրված:

1.Գիր-մարմին, 2. Մու— կարմիր, 3. Փայտե գ-ալներ, 4. Արևից թր-ված, 5.«Ա-թամար» լեգենդ, 6. Ականակի- խավար, 7.հնչ-ն ծիծաղ,  8. թ-ը կարծիք, 9. Հրաշե- արև, 10. Եղնիկների խայ-ալը:

 1. 1-գ,2-ք,3-տ,4-դ,5-ղ,6-տ,7-ու,8-յու,9-կ,10-թ
 2. 1-կ,2-ք,3-դ,4-ջ,5-խ,6-թ,7-մ,8-ույ,9-ջ,10-թ
 3. 1-գ,2-գ,3-դ,4-ծ,5-խ,6-ր,7-ու,8-յու,9-կ,10-տ
 4. 1-կ,2-գ,3-տ,4-ծ,5-ղ,6-ր,7-յու,8-ույ,9-ջ,10-տ

10. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերում է գրվում միևնույն տառը:

 1. Համ-րոպական, դափն-արդ, ոսկ-ազ, արժ-որել, գին-աճառ, ալ-արս
 2. Խա-շիկ, հա-շտակել, խարխա-ել, հղ-անալ, թրմ-ոց, հա-շտապ
 3. Սաղավարտ, խր-վիլակ, գաղ-նի, խայ-աբղետ, զար-ուղի, թա-երական
 4. Փա-չել, թ-պոտ, նա-կին, Ջավա-ք, տա-տուկ, ապու-տ

11. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերի բաղադրիչներն են գրվում անջատ.

 1. Ընստ (էության), բրոնզե (դար), վեց (հարյուրամյա), դուռ (դռան)
 2. Մուգ (կարմիր), ըստ (ամենայնի), վեցից (յոթ), հիսուն (հինգ)
 3. Սրբություն (սրբոց), վերից (վար), թև (թևի), ի (զեն)
 4. Քննադատ (Թումանյան), մայր (Արաքս), մայր (ցամաքային), մեն(միայն)

12. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերն են գրվում գծիկով.

 1. Հոգե (ֆիզիկական), բուք (բորան), դեփ (դեղին), ոչ (ոք)
 2. Մեն (միայնակ), ուտող (խմող), մեկ (լարանի), ստեպ (ստեպ)
 3. Գիշեր (ցերեկ), կողք (կողքի), տուն (թանգարան), առոք (փառոք)
 4. Ժամ (պատարագ), սոցիալ (դեմոկրատ), պատեհ (անպատեհ), սոցիալ (կենցաղային)

13. Ո՞ր շարքի հատուկ բաղադրյալ անունների բոլոր բաղադրիչներն են գրվում մեծատառով.

 1. ԳՐԻԳՈՐ  ԼՈՒՍԱՎՈՐԻՉ, ԴԱՆԻԵԼ ԲԵԿ-ՓԻՐՈՒՄՅԱՆ, ՎԵՐԻՆ ԴՎԻՆ, ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ
 2. ԻՎԱՆ ԱՀԵՂ, ԱՆԱՆԻԱ ՇԻՐԱԿԱՑԻ, ԼԵՈՆԱՐԴՈ ԴԱ ՎԻՆՉԻ, ԿՇԵՌՔԻ ՀԱՄԱՍՏԵՂՈՒԹՅՈՒՆ
 3. ՊԵՏՐՈՍ ԱՌԱՋԻՆ, ԳԱՐԵԳԻՆ ՆԺԴԵՀ, ՄԱՐԿՈՍ ԿՐԱՍՈՍ, ՄԵԼԻՔ-ԲԱԽՇՅԱՆ
 4. ԲԱՐՁՐ ՀԱՅՔ, ԹՈՒԹԱՆՀԱՄՈՆԻ ԴԱՄԲԱՐԱՆ, ՆՈՐ ՆՈՐՔ, ԱՐՇԱԿ ԵՐԿՐՈՐԴ

14.Ո՞ր շարքի բոլոր բառերի միայն առաջին բաղադրիչն է գրվում մեծատառով.

 1. ԱՌԵՎՏՐԻ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ, ԱՄՊԵՐԻ ՕՐԵՆՔ, ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԼԵՌՆԱՇԽԱՐՀ, ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԻ ԴԱՇՆՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԴՈՒՄԱ
 2. ՇԱՄԻՐԱՄԻ ԿԱԽՈՎԻ ԱՅԳԻՆԵՐ, ԱՐՇԱԿՈՒՆՅԱՑ ՀԱՐՍՏՈՒԹՅՈՒՆ, ԱՐԺՈՒՅԹԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ, ՍՈՒԵԶԻ ՋՐԱՆՑՔ
 3. ԽԱՂԱՂ ՕՎԿԻԱՆՈՍ, ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ՃԵՄԱՐԱՆ, ԵՐԵՎԱՆԻ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ, ՎԵՐԻՆ ՊՏՂՆԻ
 4. ԲԵՆԳԱԼՅԱՆ ԾՈՑ, ԳԵՂԱՄԱ ԼԵՌՆԵՐ, ԴԱՆԻԵԼ ԴԵՖՈ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՀԵՌՈՒՍՏԱԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

15.Ո՞ր նախադասության մեջ է տառի կամ տառակախպակցության թվային արժեքը սխալ նշված:

1.Դեկտեմբերը տարվա 12-րդ (ԺԲ) ամիսն է:

2.Եղիշե Չարենցը ծնվել է 1897 (ՌՊԹԷ) թվականին:

3.Հայոց գրերը ստեղծվել են 5-րդ (ԺԹ) դարում:

4.Խաչատուր Աբովյանը 19-րդ (ԺԹ) դարի հեղինակ է:

16. Ո՞ր շարքում գաղռտնավանկ ունեցող բառ կա:

1.Մաքրամաքուր, մանրակ, գանգրահեր, կաթնակեր

2.Փափկասուն, անընչասեր, խառնիխուռն, ուղղաձիգ

3.Գեղեցկություն, ակնաբույժ, վերջնագիր, կապտերանգ

4.Քաղցրասեր, ծաղկածածիծաղ, կուսակցական, մատնաչափ

17. Տրված բառերից քանիսի՞ վերջին վանկը չի շեշտվում.

Աստղալից, այսպես, դուստր, իհարկե, համր, ամենածանր, ի դեպ, կաթնալույս, գամփռեր, հարսնյակ;

 1. Յոթի
 2. Վեցի
 3. Հինգի
 4. Չորսի

18. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերում ձայնավորի հնչյունափոխություն կա.

1. կղզյակ, քրտնաթոր, տրտմաշուք, բուսական

2. պատրանք, գնացուցակ, ընչազուրկ, վերստին

3.ուղեկալ, ծուլություն, աստղանիշ, միջնաթթու

4. սրախողխող, լուսարձակ, վիրակապ, երկնասլաց

19. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերում սղում կա.

1. ծաղկաշղթա, կենդանական, ծանրակշիռ, հոգյակ

2. գլխավոր, անասնապահ, այգեպան, փախստական

3. գերություն, ոսկերիզ, մանրախնդիր, փոքրոգի

4. սառցահատ, գունավոր, մատենադարան, վայրկենական

20. Տրված բառերից քանիսո՞ւմ երկհընչյունի հնչունափոխություն կա.

    Հավիտենական, բարյացակամ, կուսակից, քաղցրահնչյուն, ստուգայց, որդյակ, պաճուճանք,               աղմկահույզ, սառցակալում, ծառաբուն:

 1. Վեցում
 2. Յոթում
 3. Չորսում
 4. Հինգում

21. Ո՞ր շարքի ոչ բոլոր  բառերն են իրար հոմանիշ:

1. անհաստատ, խախուտ, անկայուն, խարխուլ

2. դժխեմ, անողորմ, ժանտ, վայրագ

3. ճշմարիտ, ստույգ, ուղիղ, շիտակ

4. ակնառու, աչառու, անկողմնակալ, արդար

22. Ո՞ր շարքի բոլոր բառազույգերն են կազմված հականիշներից:

1. երբեք-միշտ, լայն-անձուկ, հավերժ-անընդհատ

2. խաղաղ-փոթորկություն, տեղական-մշտական, ծածուկ-բացահայտ

3. ձերբակալել-ազատել, հանգցնել-կիզել, վհատեցնել-քաջալերել

4. հետամտել-խուսափել, հիվանդանալ-ապաքինվել, սիրել-փայփայել

23. Ո՞ր շարքի բոլոր բառազույգերն են կազմված հականիշներից:

1. ստվար-նոսր, սփրթնել-գունատվել, երբեք-միշտ

2. խրթին-դյուրին, թեժ-մարմանդ, դրվատել-պարսավել

3. ստահոդ-շինծու, աչառու-անկաշառ, ընկրկել-տեղի տալ

4. ճապաղ-սեղմ, անճարակ-ապիկար, շաղակրատ-լռակյաց

24. Ո՞ր տարբերակի ընդգծված բառերը համանուններ չեն:

1. պատի ճեղքեր — ճեղքեր շրջափակումը

2. բարձր տրամադրություն – բարձր շենք

3. արի մարդ — տուն արի

4. երեխային կնքել թուղթը կնքել

25. Ո՞ր տարբերակում բառիմաստի սխալ բացատրություն կա:

1. կարթ – ձուկ որսալու հարմարանք, սպի – վերքից մնացած հետք

2. քերծե – որսորդական շուն, հովար – գլխարկի առջևի մասը

3. կթղա – փոքրիկ բաժակ, երախայրիք – գրավական

4. ակութ – կերակուր եփելու օջախ, սրունք – ծնկից ներքև

26. Ո՞ր նախադասության մեջ է ընդգծված արտահայտությունը գործածված ոչ դարձվածային իմաստով:

1. Ազատագրական պայքարում հաջողության հասնելու համար անհրաժեշտ է, որ բոլոր ազգային կուսակցությունները մի դրոշի տակ հավաքվեն:

2. Մեր դռները բաց են բոլոր նրանց առաջ, ովքեր ցանկություն ունեն մեզ հետ համգործակցելու:

3. Այդ երգչուհին մեզ արդեն ձանձրացրել է բոլոր համերգներին նույն երգը երգելով:

4. Նա իր առաջին ստեղծագործությամբ նոր էջ բացեց մեր արձակում:

27.Որ շարքի բոլոր բբբառերն են կյազմված մեկ արմատից և երկու ածանցից:

1. համապարփակ, անընթեռնելի, մակերեսային, չխոսկան,

2. բուրաստան, վարկավորում, վերաքննիչ, տգիտություն

3. բեմադրիչ, անարժեք, տարատեսակ, համալսարան

4. տմարդի, ապավինում, փոխօգնություն, բաղդատական

28. Տրված բառերից քանիսի՞ արմատին կարող է միանալ ք վերջածանցը և բառ կազմել առանց երկրորդ ածանցի:

Օդահեն, խնամատար, պարտատեր, օրապահիկ, հավանություն, ապուշություն, անհետացում, ազատամտություն, թուլակամություն, կամարակապ:

 1. Չորսի
 2. Հինգի
 3. Վեցի
 4. Յոթի

29. Քա՞նի տեսակ դերանուն կա տրված հատվածում:

Ո՜վ իմանա՝ ուր ընկանք,

Քանի օրվա հյուր ընկանք,

Սերն ու սիրտն էլ երբ չկա,

Կրա՜կ ընկանք, զո՜ւր ընկանք:

 1. Մեկ
 2. Երկու
 3. Երեք
 4. Չորս

30. Տրված շարքում դերանվան քա՞նի տեսակ կա.

Ամենքը, ամբողջ, ուրիշ, սույն, ոմն, ոչինչ, երբ, միմյանց, մյուս, ոչ մի:

 1. Չորս
 2. Հինգ
 3. Վեց
 4. Յոթ

31. Ո՞ր շարքւմ են միայն վաղակատար ձևաբայեր:

1. խաղացել, փախչել, մոտեցնել, ընկնել

2. տատանվել, բարվոքել, տվել, հիացել

3. եկել, տեղացել, թռցնել, հասել

4. խաղաղվել, կերել, առնել, անցնել

32. Ո՞ր նախադասության մեջ բայի բաղադրյալ ժամանակաձև կա:

1. Չգիտեմ՝ վերարկունինչ արժե, որովհետև մի անգամ գնացի, որ նայեմ, խանութը փակ էր, ցուրտ էր, վազելով հետ եկա:

2. Ես մտածեցի, որ հիմա նրանք պիտի որ հասնելիս լինեն անտառի բացատին:

3. Նրա հետևից դուրս է գալիս մի կին՝ ինչ-որ բան շպրտելով շան կողմը:

4. Սարի վրա ամպ կա. շուտով այս ամպը պիտի իջնի սարի վրայով և փռվիմեր ձորերի վրա:

33. Նշվածներից քանի՞սն են պարզ դիմավոր ձևեր:

մի՛ սիրիր, պիտի հիշես, մեջ մի՛ ընկիր, սի՛րտ տուր, աղոթք չանես, պետք է հիշես, թույլ մի՛ տուր, գլուխ կբերի, ներս կգա, պետք է խոսի:

 1. Բոլորը
 2. Յոթը
 3. Ութը
 4. Վեցը

34. Ո՞ր նախադասության բոլոր բայերն են չեզոք սեռի:

1. Տղան լսեց մեղած կոշիկների դոփյուն, և մարդու ձայնը հնչեց ավելի նարձր:

2. Միայնակ մի թիթեռնիկ երբեմն ճախրում էր, պտտվում՝ թռչլոտելով լույսից ստվեր:

3. Նա հիմա շտապում է ստեղծագործել հայոց կարմիր տառերը և ծոցը դրած բարձրանալ Արարատ:

4. Քուռակի մայրը գիտեր, որ կայծակը ճայթելու է, ճայթյուն վախեցնելու է քուռակին:

35. Ո՞ր շարքում անցյալ կատարյալ ժամանակաձևի կազմության սխալ  չկա:

1. փախա, թռցրեցի, դիպա, հասկացա

2. թռչեցի, մարեցին, գոհացավ, սևացրի

3. մտցրի, մոտեցրի, կորանք, հիշեցրի

4. մտան, պրծանք, ասեցի, հավատացրի

36. Ո՞ր նախադասության մեջ խնդրառության սխալ չկա:

1. Մի՞թե ես հանցագործ եմ, որ հսկում ես բոլոր քայլերիս:

2. Հայրը միշտ սատարել է որդու բոլոր ձեռնարկումներին:

3. Պետք չէ հակադրվել ակնհայտ ճշմարտություններին:

4. Ինձ ներողություն մի՛ խնդրիր չարած սխալներիդ համար:

37. Ո՞ր նախադասության մեջ համաձայնության սխալ չկա:

1. Ամբողջ ժողովուրդը պապանձված կանգնել էին՝ ասես խլացած Բուղայի մահացու սպառնալիքների առաջ:

2. Հազար ու մի հոգս ուներ, բայց ամեն ինչ մի կողմ դրած՝ զբաղվում էր ինձանով:

3. Այս ամենը վկայում են, որ վերահսկողությունը պատշաճ մակարդակի վրա չի եղել:

4. Զոհրակի զորքը սրընթաց անցան գետը, ու սկսվեց մարտը:

38. Ո՞ր տարբերակում է տրված բարդ ստորադասական նախադասությունը ճիշտ փոխակերպված պարզի:

Կույր է նա, ով չի տեսնում երկինք հասած կրակը:

 1. Կույրը երկինք հասած կրակը չտեսնողն է:
 2. Կույրը նա է՝ երկինք հասած կրակը չտեսնողը:
 3. Երկինք հասած կրակը չտեսածը կույր է:
 4. Կույր է երկինք հասած կարկը չտեսնողը:

39. Ո՞ր տարբերակում է տրված պարզ նախադասությունը ճիշտ փոխակերպված բարդի:

Թարմ, սառը կանաչով ծածկված մարգագետինը առվակի ափից ձգվում էր մինչև գորշ ժայռերը:

 1. Մարգագետինը, որ առվակի ափից ձգվում էր մինչև գորշ ժայռերը, ծածկված է թարմ,սառը կանաչով:
 2. Մարգագետինը, որ ծածկված էր թարմ, սառը կանաչով, առվակի ափից ձգվում էր մինչև գորշ ժայռերը:
 3. Այն մարգագետինը, որ ծածկվում էր թարմ, սառը կանաչով, առվակի ափից ձգվում էր մինչև գորշ ժայռերը:
 4. Առվակի ափերից մինչև գորշ ժայռերը, որոնք ծածկված էին թարմ,սառը կանաչով, ձգվում էր մարգագետինը:

40. Ո՞ր հեղինակը որ դարաշրջանում է ապրել ու ստեղծագործել:

ա. Նահապետ Քուչակ                             1. 18-րդ դար

բ. Սայաթ Նովա                                        2. 13-րդ դար

գ. Հակոբ Պարոնյան                                 3. 19-րդ դար

դ. Խաչատուր աբովյան                           4. 16-րդ դար

1. ա-4, բ-2, գ-3, դ-1

2. ա-4,բ-2,գ-1,դ-3

3. ա-2,բ-4, գ-1,դ-3

4. ա-4, բ-1, գ-3, դ-

41. Գրական ո՞ր հերոսի խոսքերն են.

«Երկնքի բոլոր աստղերը կկողպեի՝ վարձատրելու համար յան մարդուն, որը կկարողանար մորացնել տալ իմ անցյալը»:

 1. Աշոտ Երկաթի (Մուրացան «Գևորգ Մարզպետունի»)
 2. Մերուժան Արծրունի (Րաֆֆի «Սանվել»)
 3. Վանահոր (Լ.Շանթ «Հին աստվածներ»)
 4. Վասակ Սյունու («Դ.Դեմիրճյան «Վարդանանք»)

42. Գրական ո՞ր ուղղության ներկայացուցիչն է Ալեքսանդր Շիրվանզադեն:

1. կլասիցիզմի

2. ռոմանտիզմի

3. ռեալիզմի

4. սիմվոլիզմի

43. Հովհաննես Թումանյանի «Անուշ» պոեմի դրվագներից ո՞րը բազմամարդ տեսարան չէ:

1. Սարոյի մոր ողբը

2. Համբարձման տոնը և վիճակ հանելը

3. Սարոյի և Մոսիի կոխ բռնելը

4. Անուշի խելագառության տեսարանը

44. Ո՞ր ստեղծագործությունից է տրված հատվածը:

«Ու քանի որ, փող կա, մարդ չկա, քանի որ իմ ու քո կա, սեր ու խիղճ չկա: Էստեղից էլ հարուստ ու աղքատ, զրկող ու զրկվող, բանտ արյունահեղություն»:

 1. «Սպիտակ ձին» Ա. Բակունց
 2. «Գելը» Հ. Թումանյան
 3. «Համբերանքի չիբուխը» Ավ. Իսահակյան
 4. «Նեղ օրերից մեկը»Նար Դոս

45. Գրական ո՞ր ուղղության ներկայացուցիչն է Գրիգոր Զոհրապը:

1. կլասիցիզմի

2. ռոմանտիզմի

3. ռեալիզմի

4. սիմվոլիզմի

46. Գրիգոր Զոհրապի ո՞ր հերոսուհին է նորավեպի ավարտին դառնում «… սևեր հագնող աղջիկ մը, որ չամուսնանար»:

1. Վասիլիկը

2. Տիգրանուհին

3. Պերճուհին

4. Զարդարը

47. Արևելահայ քնարերգության մեջ ո՞վ առաջինը իր բանաստեղծությունները դասավորեց շարքերի մեջ:

1. Եղիշե Չարենցը

2. Ավետիք Իսահակյանը

3. Պարույր Սևակը

4. Վահան Տերյանը

48. «Հեթանոս երգեր» շարքում ինչո՞ւ էր Դանիել Վարուժանը դիմում հեթանոս անցյալին:

1. հեթանոսությունը և քրիստոնեությունը հակադրելու

2. հեթանոս մեռած աստվածներին վերակենդանացնելու

3. մեր հեթանոս նախնիների ուժի և գեղեցկության պաշտամունքի միջոցով իր դարաշրջանի ոգու խեղճությանն ու մյուս արատավոր երևույթներին հակադրվելու

4. միայն հեթանոս արքաների և իշխանների հաղթանակները փառաբանելու

49. Ո՞ր ստեղծագործության ենթավերնագիրն է «Հազարամյակ մը մեզե առաջ»:

1. «Հարճը» Դանիել Վարուժան

2. «Հին աստվածներ» Լևոն Շանթ

3. «Վերք Հայաստանի» Խաչատուր Աբովյան

4. «Մեծապատիվ Մուրացկանները» Հակոբ Պարոնյան

50.  Մեռած քաղաքի՝ Վանի ողբերգությունը ո՞ր պոեմում է պատկերված:

1. «Բիբլիական» Հ. Շիրազ

2. «Դանթեական առասպել» Ե. Չարենց

3. «Անլռելի Զանգակատուն» Պ.Սևակ

4. «Աբու-Լալա Մահարի» Ավ.Իսահակյան

Автор: Yelena Sargsyan

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход / Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход / Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход / Изменить )

Google+ photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google+. Выход / Изменить )

Connecting to %s