ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՈՒ-11-րդ դասարան (քերականություն-ընտրությամբ դասընթաց)


Խնդիրները

 • բանավոր և գրավոր խոսք կառուցելու կարողությունների մշակում
 • լեզվաքերականական գիտելիքները խոսքի կառուցման ընթացքում կիրառելու հմտության ձևավորում
 • կարդացածը պատմելու, քննարկելու, տարբեր թեմաներով զրույցներ անցկացնելու, երկխոսություններ կառուցելու միջոցով սովորողների  բանավոր խոսքի զարգացում
 • խորացնել նյութի ընտրություն կատարելու, հետազոտելու, վերլուծելու, կարծիք հայտնելու, եզրակացության հանգելու կարությունները
 • զարգացնել ստեղծագործական կարողությունները
 • խորացնել և ընդհանրացնել հայերենի գործառական ոճերի իմացությունը,կարողանալ գործնականում օգտվել դրանցից
 • զարգացնել լեզվագործածության հմտություններն ու կարողությունները
 • ամրապնդել հայերենի կետադրության իմացությունը
 •  խորացնել նախադասությունների հաղորդակցական տեսակները տեղին և ըստ ոճական նպատակադրության կիրառելու հմտությունները

Ուսումնական գործունեությունը

Անհատական, խմբային

 • ընթերցել միջին հայերենով և բարբառներով գրված արձակ և չափածո ստեղծագործություններից  նմուշներ
 •  ընթերցել և վերլուծել արևմտահայերեն  բնագրեր, համեմատություններ կատարել արևելահայերենի հետ
 • հանրագիտարանից և այլ աղբյուրներից օգտվելով`հաղորդումներ և զեկուցումներ պատրաստել
 • ընթերցել բնագրեր հին ուղղագրությամբ`պահպանելով արտասանական կանոնները
 • թեստային աշխատանքներ
 • աշխատանք բնագրի վրա
 •  գիտական բնագրերի կազմում- ռեֆերատ, զեկուցում, հաղորդում, հոդված
 •   կազմել մասնագիտական տերմինների բառարան ըստ ուսումնասիրվող առարկաների
 • խմբագրական աշխատանք
 • կայքի համար նյութերի ստեղծում
 • թարգմանություններ

Սովորողների հետազոտական աշխատանքներ

Ուսումնական տեսանյութերի, տեսահոլովակների, ուսումնական նյութերի ստեղծում, պրեզենտացիաներ պատրաստում, տեսադարանների պատրաստում, փաստերի հավաքագրում, ամփոփում: Առաջադրանքների ստեղծում:

Բովանդակությունը

1.Միջին հայերեն,  լեզվական առանձնահատկությունները

Միջին գրական հայերենը որպես  Կիլիկյան պետության պետական լեզու

2.Գրական լեզու և բարբառներ, նրանց փոխհարաբերությունը

3.Աշխարհաբարի զարգացման ընթացքը, ժամանակակից  գրական հայերենի տարբերակները

4.Արևելահայերենի և արևմտահայերենի հիմնական հնչյունական, բառապաշարային, ձևաբանական տարբերությունները

Հայ և օտարազգի անվանի հայագետներ

Ուղղագրություն

Հայերենի ուղղագրության հիմունքները` հնչյունային, ձևաբանական կամ բառակազմական, ավանդական

Հին և նոր ուղղագրության տարբերությունները

 Ձևաբանություն

Քերականական իմաստ և քերականական ձև

Ձևույթը` որպես ձևաիմաստային նվազագույն միավոր

Բառակազմական և քերականական ձևույթներ

Հայերենի խոսքի մասերի համակարգը. նյութական իմաստ ունեցող և սպասարկու խոսքի մասերի դերը նախադասությունների կառուցվածքում

Գոյականի և բայի հարացույցները` բառերի ձևափոխությունները և նրանց կիրառությունը խոսքում

Գոյականի քերականական կարգերը — հոլով, թիվ

Բայի քերականական կարգերը — ժամանակ, եղանակ, սեռ

Գոյականի, ածականի և մակբայի հոմանիշային շարքերը, ոճական արժեքը,կիրառությունը խոսքում

 

Շարահյուսություն

Շարահյուսական հոմանիշներ բարդ բառ և բառակապակցություն, հոլովաձև և կապական կառույց, դերբայական դարձված և երկրորդական նախադասություն, ուղղակի և անուղղակի խոսք, ներգործական և կրավորական կառույցներ

 Նախադասությունների հաղորդակցական տեսակները, նրանց հնչերանգը և կետադրությունը 

Հայերենի կետադրությունը

Ինքնաստուգում և ստուգումներ:

Գիտական տեքստ

Գիտական ոճին բնորոշ առանձնահատկությունները` խոսքի ճշգրտություն, անտրամադրվածություն, հետևողականություն, գիտական տերմինաբանության կիրառում

Ուսումնական գրականություն

Դ.Գյուրջինյան—գործնական աշխատանքների ձեռնարկ

Պ. Բեդիրյան—50 հարցարան

Լ.Եզեկյան – Հայոց լեզու

Ս. Մարկոսյան – գործնական քերականություն

Համացանց, էլեկտրոնային այլ ռեսուրսներ

 

Реклама

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google+ photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google+. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

w

Connecting to %s