Ստուգում-2


Ստուգում-2 1. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերում է գրվում ձ. 1) ար-ակ, բար-ր, փո-խ, ընթա-ք 2) ար-ունք, դեղ-ան, փոր-, ար-ան 3) բար-, դեր-ակ, հար-ակվել, դաղ- 4) դեղ-անիկ, պախուր-, օ-աձուկ, վր-ին 2. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերում է գրվում ղ. 1) զմրու-տ, դրա-տ, դե-ձ, ա-քատ 2) կ-տար, պանդու-տ, վա-ճան, գա-տնի 3) բա-տ, թ-կի, բո-կ, խրո-տ 4) սանդու-ք, խե-դել, … More Ստուգում-2

Լեզուն նախնեաց


ԾԵՐ ՈՄՆ ԵՒ ՄԱՀ      Ի միում աւուրց ծեր ոմն հատեալ փայտ յանտառէ եւ բարձեալ յուս իւր բերէր ի տուն. Այլ պարտասեալ զճանապարհայն` հարկեցաւ դնել յերկիր զբեռն իւր, եւ սկսաւ յօգնութիւն կարդալ զՄահ: Եւ ահա յանդիման եկն ել երեւեցաւ Մահ, եւ եհարց ցնա` եթէ առ ի՞նչ կոչէր զնա: Յայնժամ զահի հարեալ` պատասխանի ետ նմա (ցնա) … More Լեզուն նախնեաց